Zasady ochrony danych osobowych pacjentów obowiązujące w MGZOZ

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ Miejsko Gminny
Osrodek Zdrowia ul. Gliwicka 28, 44-153 Sosnicowice.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — Tomasz Czok, iod@intall.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu swiadczenia ustug
medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogóInego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h
ogólnego rozporzqadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedą wyłacznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa
NFZ, oraz laboratoria analityczne, pracownie RTG i USG.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 20 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.