Ogłoszenie Dyrektora MGZOZ

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 991 z późń.zm.)
Dyrektor ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie lekarza POZ.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Przetargi oraz pod tel 32 238-79-43 i mailowo, pod adresem oz@przychodniasosnicowice.com.pl